Discover
Start a collection Search

bloodstyle

51 contributions 1 participating

contributions participating

"Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen."
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 3. rész 18)

“A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája.”
(Példabeszédek 13: 12)

“Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.”
(Jób 5: 17-18 )

“Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.”
(Példabeszédek könyve 12:25)

“Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret."
(Károli Biblia – Énekek éneke 3:4)

“…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
(Pál levele a rómaiakhoz 12:2)

“Az Úr félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.”
(Példabeszédek könyve 19:23)

“Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”
(Példabeszédek könyve 19:17)

"Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg."
(Galátziabeliekhez írt levél 6. rész 3)

"Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. "
(Zsoltárok könyve 1,1-2)

"A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik."
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész 4-8)

"Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel."
(Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 4-6)