Discover
Start a collection Keresés
Napi szó

Napi szó

1 contributed 2 participating + Info

Napi szó

participate Don't participate Participating
contribute Contribute

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BÁMULAT
A lélek rendkivüli, elfogult állapota, melybe akkor jön, midőn valami meglepő, nagy, ritka tüneményű dolog mintegy megfoghatatlannak látszik előtte. Elfogta a bámulat.

BÁMULATOS
(bám-ul-at-os) mn. tt. bámulatos-t, vagy ~at, tb. ~ak. Ami bámulást okoz, bámulattal jár; a maga nemében váratlan, rendkivüli, megfoghatatlan. Bámulatos esemény.

Comment
Create your text to image collection

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BÁM

elvont vagyis elavult törzs, mely a szájtátást és csudálkozást jelentő természethangu bá és ám szóelemekből állott öszve.

Származékai: bámé, bámész, bámészkodik, bámul, bámít stb. Előtét nélkül: ám, ámé, ámít, stb. Ezek (b nélkül) gyöngébb, amazok (b-vel) nagyobb foku csudálkozást jelentenek.

Comment

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BAM

1) szájtátást utánzó természeti hang, melyből az ostobát, butát jelentő bamba, bambu, bambucz származtak. Rokona a mamuk, mamlasz szók gyöke mam. Egyezik vele a megnyujtott bám, melyből bámé, bámul, bámész stb. eredtek.

2) a magában duzzogó, haragos embernek tompán kitörő hangja. Származéka: bammog, bammogás.

Comment

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BALZAM

Bizonyos arábiai cserjének gyántaszerű nedve, mely igen illatozó és gyógyerejü. Szélesb ért. így neveztetnek több más külföldi illatos, egyszersmind gyógyerejü gyántanedvek. Átv. ért. enyhülést, vigasztalást jelent. A jó barát vigasztaló szava, a szívnek balzsama.

Valószinű, hogy az arab baleszan, balszan szóból képeztetett, mely a balzam-termő cserjének arab neve, s innen ment által a hellen, latin, török s más nyelvekbe.

Némelyek a héber baal-szemin-től származtatják, mely am. legjobb olaj.

Ha szabad a magyarból elemezni és értelmezni, bal vagy bol vagy bil, az ill gyökhöz hasonlítható, melyből lett illó, illat, a zam pedig zamat szó gyöke, miszerint az egész annyi volna, mint illó, illatozó zamat, öszvehúzva illzam, előtéttel bilzam.

Comment

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BÁMÚL
Valami meglepő, váratlan, rendkivüli, megfoghatatlan dolgon egészen elfogulva csudálkozik, esze s itélő ereje mintegy szünetet tart, vesztegel. Mint önható on, ěn, ön, és ra re ragu neveket vonz. Bámulok rajta. A gyermekek és tudatlanok minden új dolgon bámulnak. Minden ember bámult vakmerőségeden. Hát te mire bámulsz? Amint megjelent, mind rá bámultak.

Áthatólag tárgyesetes viszonynévvel jár. Bámulni az Isten műveit, és mindenhatóságát. Megbámulták őt, azaz, megcsudálták. Néha viszonynév nélkül am. bámészkodik, áncsorogva vesztegel. Ne bámuljatok, de tegyetek már valamit.

"Bámulva kergetjük álmunk tarka képét,
Örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét."
Berzsenyi.

Comment

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BÁN 1
Így neveztettek hajdan a magyarországi végtartományok kormányzói, főnökei, mint: macsói, temesi, szörényi bán, és a maig fönálló, horvátországi bán. Eredetét némelyek a baján avar szóból magyarázzák, mely annyit tett nálok, mint khagan, azaz vezér, mások a boján horvát szóból, mely hatalmas embert jelent; némelyek a pán (úr) tót és cseh szóból.

Előfordul különösebben a persa nyelvben, tökéletesen egyező kimondással: bán (a zendben és szanszkritban: van), melyet Vullers szókönyve így értelmez: possessor, dominus, vir magnus, illustris, dux; és öszvetett szók végén: custos (gondviselő, bánó), pl. bághbán kertész (kerttel bánó), darbán ajtónálló (ajtóval bánó). Innen ered talán ispán = ősbán is. A mongol nyelvben uvan vagy van am. fejedelem (Fürst).

Több helység neve is mind Magyarországon , mind Erdélyben, melyek már XIII. századi oklevelekben és a Váradi Regestrumban is előjönnek. Öszvetételekben: Bánfa, Bánfalva, Bánffi-Hunyad, Bánhalma, Bánháza, Bánhegyes, Bánhida, Bánhorváth, Bánkeszi, Bánlaka, Bánpataka, Bánréve, Bánszeg. Mikből megtetszik, hogy e név régtől fogva divatos és igen elterjedt vala a két magyar hazában.

Comment

magyariras

Published 2483 days - 0 stars

Reward

BÁN 2

1) Fájlalja, sajnálja, hogy valami roszat cselekedett, vagy hibát követett el, vagy valami teendőt elmulasztott. Bánom, hogy tanácsodat nem követtem. Várj, várj, megbánod te még ezt. Szánom-bánom bűneimet. Hogy dolgod meg ne bánd, a nyomorultat szánd. Km. Soha se bánd biz azt. Eb, aki bánja. Jaj de bánom, hogy erre az életre adtam magamat. Késő bánnod, amit helyre nem hozhatsz. Harmadnapig dínom-dánom, holtig való szánom-bánom. Közmondás a szerencsétlen házasságról.

2) Szélesb ért. akármi kedvetlen dolgon szomorkodik, sajnálkodik. Ha meghalok, sem bánom, úgy sincs engem ki szánjon. Népdal. Eb is bánja az orrát, ha t. i. megütik. Aki bánja, tegyen róla. Bánja béka a deret, nem tetszik neki.

3) Gondol valamit, aggódik rajta. Bánom is én! Mit bánom én? Nem bánom, tégy amint tetszik.

4) Nincs ellenére, ráhagy valamit. Nem bánom, ha eljösz. Nem bánom, menjünk. Eredetileg bá indulatszóból eredett, mint e kedélyre vonatkozók is: szán, sajnál, vajh! hajh, bár, jaj! Rokonnak látszik vele a latin poen-itet. V. ö. BÁNIK.

Comment

magyariras

Published 2490 days - 0 stars

Reward

BALLAG
(ball-ag) önh. m. ballag-tam, ~tál, ~ott. Kényelmesen, nem sietve, mintegy testét billegetve jár, mendegél; mint az szokott, kinek járáson kivül egyéb czélja nincs. Kiballagni a szomszéd faluba. Ballagjunk! Majd csak elballagunk.

Mondják a legelő barmokról is, mennyiben lassan lépegetve haladnak tovább. Kicsinyítő ikertársa: billeg. "Juhászlegény furulyál, billegballag meg megáll." Népd.

Comment

magyariras

Published 2490 days - 0 stars

Reward

BALLADA
(közelebbről a francziáktól vétetett) fn. tt. balladát. A lantos költészet középkori szüleménye az olaszok és spanyoloknál, mely eredetileg szerelmi ének vala, tánczkísérettel.
Jelennen jobbára komoly tárgyu költemény, mely mintegy közép helyet foglal az eposz és romancza között.

Comment

magyariras

Published 2490 days - 0 stars

Reward

BALTA
Félkézre való kis fejsze, melylyel kisebb vágást, faragást végeznek. Hosszu, kurta nyelü, fényes, éles balta. Bakonyi kanászok baltája. Baltát forgatni, hányni. Baltával leütni a disznót. Palóczos kiejtéssel: bóta.

Gyöke a hasításra, elválasztásra vonatkozó bal = vad, vál, (vá gyöktől, honnan vág is származik), mely minthogy több más nyelvekben is bír hasonló érteménynyel (pl. a szanszkrit vil am. vág, hasít), innen egyeznek vele a török, uigur bolta, arab balata (secuit), hellen palton (Wurfspiesz), pelecuV, német Beil, Spalten, svéd bil, bila, (a régi svéd bula, am. hasít), bult (nagy szeg), izlandi bullda, bylda, stb.

Képzésre nézve valószinüleg az elavult bal-t ige részesülője, baltó balta, mint: hintó hinta, finta, fajta, sánta, ajtó, oltó, stb.

Comment

magyariras

Published 2490 days - 0 stars

Reward

BALOG
1) Mondjuk oly emberről, aki rendesen jobbkéz helyett mindent balkézzel tesz, pl. eszik, varr, fát vág, dob, stb. máskép: sete, suti, vagy balogsuti, balogács.
2) Messze ágazó magyar nemzetségek neve: Galántai Balog, Almási Balog, stb.

Comment

magyariras

Published 2490 days - 0 stars

Reward

BÁLVÁNY
Általán bizonyos alakot képező szobor, vagy czobor, pl. kapubálvány, mely a kapuszárnyát ragasztókép tartja, s teteje fejet ábrázol; bálvány a borsajtóban, felálló rovátkos henger; szárazmalmi bálvány, a kerék tengelye. Ezekből látszik, hogy gyöke eredetileg áll, melyből lett: állvány, előtéttel bálvány, s megfelel neki alapfogalomban a latin statua a stando. Lóth felesége sóbálványnyá vált.

Innen átv. ért. hamis isteni alakot képező faragvány, öntvény. Bálványokat imádni. Bálvány előtt térdepelni. Arany, kő bálvány. Úgy áll, mint bálvány. A képet nem arany, hanem az imádás teszi bálvánnyá.

"Isteni kéz maradványa!
Égő szivemnek bálványa."
Népdal.

Némelyek szerint a bibliai (ba'ál) szótól, mely latinosan Belus, pogány isten neve, vette volna e második értelmét, valamint a szláv balvan, bolvan, román bolovan is.

Comment